Sunday, March 14, 2010

PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Psikologi pendidikan ialah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor -faktor yang berhubungan dengan pendidikan.

Pendidikan ialah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar.

Psikologi pendidikan berkonsentrasi pada persoalan belajar yang senantiasa melekat pada subjek didik.

Ilmu jiwa ialah tingkah laku manusia.

Psikologi terdiri dari 2 kata, yaitu:
- psyche = jiwa
- logos = ilmu

Objek material psikologi ialah manusia, yang merupakan satu kesatuan antara jiwa (roh) dan tubuh (fisik).

Objek formal psikologi ialah gejala-gejala kejiwaan manusia.

Hubungan psikologi dengan ilmu lain:
1. ilmu antropologi (hasil-hasil kebudayaan/karya manusia). Karena di psikologi yang dilihat adalah manusianya sedang di antropologi yang dilihat adalah perbuatan-perbuatannya.
2. ilmu sosiologi (ilmu bermasyarakat/berinteraksi satu dengan yang lain)
3. ilmu physiologi (ilmu mengenai organ-organ di tubuh manusia)

No comments:

Post a Comment